Teori

Typ Sex

Kort profil för Enneagram: Sexan

Typ Sex - Lojalisten / Problemlösaren


Typ SexDen Dedikerade, Engagerade,  Säkerhetsorienterande Typen.

Sympatisk, Ansvarsfull, Orolig och Misstänksam

Sexor är pålitliga, arbetsamma, ansvarsfulla och lojala. De är fantastiska på felsökning, de förutser problem och befrämjar samarbete – men de kan också bli defensiva, undvikande och ängsliga personer som håller sig uppe med hjälp av stress men samtidigt klagar över det. De kan vara vaksamma och obeslutsamma, men samtidigt reaktiva, trotsiga och rebelliska. Typiska problem för Sexor handlar om självtvivel och misstänksamhet. Som bäst har Sexor en inre trygghet och bra självkänsla och kämpar modigt för både sin egen och andras sak.

Självbild: Jag är omtyckt och en lojal, plikttrogen och engagerad person
Söker efter: Säkerhet. Något att tro och hålla fast vid.
Största frestelse: Söka säkerhet och försäkran hos andra.
Fel/Brist i tänkandet: Önskan att hitta vägledning i externa saker och inte i sig själv.
Ego-Fixering: Oro, tvivel, skepsism. Ja, men… Vad händer om ..? Har vi belyst alla sidor..?
Passion: Ängsla, feghet, rädsla.
Essens: Tillit, tro - Uppnår sin essens när de fullt ut vågar lita på sin egen förmåga att hantera uppkomna situationer.
Dygd: Mod, Kurage.
Grundrädsla: Att vara helt utan stöd och riktning (riktlinjer)
Grundönskan: Att ha säkerhet och stöd
Sexa med Femma-vinge: "Försvararen”
Sexa med Sjua-vinge: "Kompisen"

Motivation: Sexorna vill ha säkerhet och känna sig stöttade av andra. De vill känna övertygelse, försäkran och uppmuntran. Vill testa andras attityd mot dem för att veta var de står. Kämpar mot oro, ängslan och osäkerhet.

Kort Översikt:
Sexorna är lojala och plikttrogna, när de har hittat sig själva blir de fantastiska vägvisare och ledare. Innan de har blivit ”inner-direkted” så letar de efter saker att tro på och identifiera sig med. Då dessa är i linje med vilka de är, så sker utveckling men annars så leder det till stagnation och nedåtveckling. När sexorna hittat sin ”inre riktning” och kunskap om att det är bara igenom sig själva de kan känna säkerhet så blir de modiga och orädda. Men innan dess så söker de identitet i diverse trosystem som organisationer eller andra rollfigurer.
Sexorna är plikttrogna och i och med att de baserar sin identitet på exempelvis en organisations värderingar, så betyder det att om någon skulle hota organisationen så innebär det ett direkt hot mot sexornas säkerhet i vilka de är. Sexorna har svårt för att göra ett val, även de enkla valen behövs diskuteras igenom med andra för att säkerställa att de inte har missat något. Detta är för att de på en medelnivå söker sin säkerhet utanför dem själva. De behöver också testa hur säkra de är genom att ibland tänja på gränserna/reglerna för och se vilken support de får. De kan göra detta genom passiv aggression, tex genom att medvetet lämna in en uppgift försent.


Utvecklingsnivåerna

Fri / Sund / Hög Nivå

Nivå 1 (Som bäst) Då de blir självriktade och vågar lita på sig själva, ser de sin egen potential och blir bra ledare och vägvisare för andra. Deras önskan att hitta säkerhet och support uppnås genom att hitta den i sig själv. Då de på lägre nivåer sökt överallt efter säkerhet och support och för att hitta någon att tro eller att följa (för identifiera sig med) är de nu väldigt förstående och bemötande mot andra och kan bli bra vägvisare och ledare för dem.

Nivå 2: De söker i omgivningen efter egen förståelse, en egen identitet och är mer öppna för nya värderingar.

Nivå 3: För att försäkra sig om sin identitet, säkerhet och support jobbar de hårt för att ömsesidigt öka säkerheten för alla inblandade och är bra på att förutspå möjliga problem.

Medel  Nivå

Nivå 4: Oroliga för att de börjar tappar sin säkerhet, identitet och support, klänger de sig motsträvigt fast i organisationer, strukturer, procedurer, regler och filosofier som de tror kan stödja dem.

Nivå 5: Efter att de belastat sig själva med så mycket de kan för att passa in i strukturen börjar de känna att de inte kan ta mer jobb eller tryck utan att göra andra besvikna. Så de försöker undvika och blir skeptiska mot nya saker.

Nivå 6: För att kompensera för sin osäkerhet, blir de sarkastiska och krigsförande, klandrar andra för deras problem och tar en tuff ställning mot ”utomstående”. De blir väldigt reaktiva och defensiva. De söker efter hot mot deras säkerhet och försöker dela upp folk i vänner och fiender. De blir auktoritära men fruktar auktoritet och blir mycket misstänksamma. Det kan gå så långt att de blir konspiratoriska och ingjuter rädsla och fruktan hos andra människor för att tysta ner deras egna skräck.

Ofri / Osund / Låg Nivå

Nivå 7: På den här nivån fruktar sexorna att de har förlorat sin säkerhet och blir panikslagna, flyktiga och självnedvärderande med akuta mindervärdeskomplex.De ser sig själva som försvarslösa och söker en starkare auktoritet eller tro som kan lösa alla deras problem. De blir mycket splittrade, nedvärderande och vill läxa upp andra.

Nivå 8: När de sjunkit till den här nivån känner sig sexorna förföljda, att andra är ute efter att skada dem. De börjar slå vilt omkring sig, agerar irrationellt och börjar ta fram vad de fruktar. Fanatism och våld.

Nivå 9: Här blir sexorna hysteriska och söker efter en utväg från bestraffning från sina tidigare utbrott, men blir de självdestruktiva. Alkoholism, drogöverdoser och självförnedrande uppförande är inte ovanligt på den här nivån. De låter sig generellt påverkas av sina passivt aggressiva och paranoida personlighetsstörningar.

Exempel: Malcolm X, Princess Diana, Tom Hanks, Bruce Springsteen, Candice Bergen, Meg Ryan, Helen Hunt, Mel Gibson, Patrick Swayze, Julia Roberts, Phil Donahue, Jay Leno, Woody Allen, David Letterman, Jessica Lange, Tom Clancy,Richard Nixon, "George Costanza" (Seinfeld).

Prepeard by Enneagaminstitutet from the work of Don Riso and Russ Hudson.
©1998-2007 The Enneagram Institute All rights reserved.